Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése



Zene világnapja 2021. :

Iskolánkról


Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
1028 Budapest, Szabadság utca 23.
OM azonosító: 035327
Telefon: 397-4569
Fax: 376-8344
E-mail: klebi@klebelsberg.edu.hu
Honlap: www.klebi.hu



Iskolánk a II. kerület közoktatási palettájának egyik meghatározószellemi műhelye. Névadónk, Klebelsberg Kuno – a múlt század neves - kultúr- és tudománypolitikusa – szellemiségében kiemelt célnak tekintjük a széles látókörű, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok nevelését – oktatását, akik így képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására. Céljaink elérésén hivatásukat szerető, kiválóan képzett pedagógusok dolgoznak. Munkájukat gyermekközpontúság, módszertani sokszínűség jellemezi. Tevékenységükbe sikeresen építik be a különféle alternatív pedagógiai módszereket is.



Iskolánk közvetlen közelében családiházak, park, játszótér van, a termekből rendezett zöldövezetre és a budai hegyekre láthatunk. A II. kerületi Önkormányzat – Európai Unióspályázat segítségével – elvégeztette iskolánk teljes körű akadálymentesítését. A vakok és gyengén látók számára vakvezető sáv, a hallássérültek számára indukciós hurkok, a mozgássérültek számára liftek és rámpák kerültek kialakításra. Számítógépes és kémiai szaktantermek, hat nyelvi kisterem szolgálja az oktatást, a fejlesztő pedagógusok külön szobában foglalkozhatnak egy-egy diákkal. Egyedülálló adottságú és felszereltségű, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas sportcsarnok áll az iskolahasználók rendelkezésére. Iskolánk udvarán rekortán pályán sportolhatnak a tanulóink.



Leendő első osztályos tanulóinkat felkészült, tapasztalt pedagógusok várják, akiknek elsődleges célja, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, és az első négy évben biztos alapkészségekre tegyenek szert. Munkájuk során a Meixner Ildikó–féle dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszert alkalmazzák késleltetett írástanulással, pedagógiai asszisztensek segítségével. Az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógusok és pszichológus közreműködésével a különböző tanulási nehézségekkel, esetleges magatartászavarral küzdő kisdiákok szűrését, fejlesztését, felzárkóztatását tudjuk eredményesen végezni.



Rendszeresen, nagy számban töltik nálunk összefüggő, komplex szakmai gyakorlatukat az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának hallgatói.



Iskolánkban választható első osztálytól német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás is, lehetőséget teremtve a pesthidegkúti német nemzetiségi őslakosságon túl mindenkinek arra, hogy a német nyelvet, kultúrát, annak honi hagyományait megismerje. Heti egy órában német nyelven tanítjuk a német hon- és népismeretet. Tanulmányi versenyeken, kulturális szemléken gyermekeink rendre a legjobb helyezéseket érik el, ezzel bizonyítják pedagógusaink munkájának hatékonyságát. Évente nyelvi tábort szerveznek németnyelv területre, ezzel is elősegítik a nyelvgyakorlást, és levelezési lehetőségeket teremtenek.



Törekszünk arra, hogy tanulóinknak biztosítsuk a különféle sportágakban való elmélyülés lehetőségét és alakítsuk ki az egészséges életmód, az ép testben ép lélek szemlélet fontosságát. A tanórai testnevelést a DSE (Diák Sport Egyesület) és a Hidegkúti Sport Club széles skálán mozgó tevékenységrendszere – kosárlabda, röplabda, kézilabda, floorball, labdarúgás, tollaslabda, falmászás sportágakban – egészíti ki. Nemzetközisikereket ért el az iskola falmászásban, tanulóink hazai bajnokok tollaslabdában.



 




Gimnáziumunk 1993-ban kezdte el munkáját. A 2004-2005-ös tanévtől kezdődően a Közoktatási Törvény 28-29.§-a értelmében ötosztályosra bővült.



A 9.ny évfolyamon nyelvi előkészítő osztály működik, melyben angol és német nyelvtanulási lehetőséget kínálunk. Az angol nyelvet heti 12 órában, a német nyelvet heti 6 órában oktatjuk szintek szerinti csoportbontással. A nyelvekből a csoportba sorolást a beiratkozáskor a nyelvtanárok végzik el.



A további órakeret felbontása a következőképpen alakul:




  • Digitális kultúra (bontott csoportban)           3 óra


  • Testnevelés                                                   3+2 óra


  • Osztályfőnöki, közösségi nevelés                 1 óra


  • Magyar nyelv és irodalom                            2 óra


  • Matematika                                                   3 óra   



A 9-12. évfolyamokon általános tanterv szerint tanulnak a diákok.



Hagyományos rendezvények:



• Az iskolánk alsó, felső és középiskolai tagozata iránt érdeklődőknek novemberben és márciusban egy-egy hétre megnyitjuk kapuinkat.



• A Szülői Munkaközösség, az Alapítvány, az Iskolavezetés döntéseiről, munkájáról, felkéréseiről az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.



• Az évek óta hagyományos karácsonyi vásár iskolánk nagy sikerű rendezvénye.



• Minden tavasszal megszervezzük az iskola valamennyi évfolyamát átölelő kulturális seregszemlénket, a Klébi-fesztivált.



• A gimnáziumi tagozat gólyatábora, szalagavató bálja, angol teadélután és a bécsi adventi kirándulás teszik lehetővé, hogy a különböző évfolyamok diákjai jobban megismerjék egymást. A nyelvtudás elmélyítését, az európai országokkal való megismerkedés lehetőségét és kapcsolatteremtést elősegítendő nemzetközi pályázatokon (ACES, COMENIUS, Erasmus Plus) veszünk részt. Egyhetes angliai vagy ausztriai nyelvgyakorló kirándulással mélyíthetik el tudásukat tanulóink. 



• Tanulóink erdei iskolákban, illetve országjáró kirándulások során ismerhetik meg hazánk természeti és kulturális kincseit.



• A tanév végén az osztályok diákjai és a szülők összemérhetik szakácstudományukat a kerti bográcsos főzőversenyen.



Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése mellett iskolánk biztosítja:



• az idegen nyelvek (német, angol) oktatását



• a német nemzetiségi nyelv oktatását



• az angol nyelv oktatását 3. osztálytól



• azt a lehetőséget is, hogy az alsó tagozat 1-2. évében ne kelljen idegen nyelvet tanulni



• emelt óraszámú és szintű testnevelés oktatást



• a korrepetálás, illetve a tehetséggondozás lehetőségét



• pedagógiai asszisztensek jelenlétét a mindenkori első osztályokban



• fejlesztő pedagógusokat az esetlegesen fellépő tanulási nehézségek okainak feltérképezésére és a szükséges fejlesztésre



• az esetleg fellépő kamaszkori problémák megfelelő kezelését iskolapszichológus segítségével



• Az iskolai Diákönkormányzat munkája során a gyerekek megismerik a jogok és kötelességek fogalmait, az önszervezés fáradságos munkáját.



A művészeti képzés lehetőségeit is biztosítjuk:



• délutánonként lehetőség nyílik intézményünkben a zenetanulásra: a Járdányi Pál Zeneiskola és a Kis Zenede tanárai zongorázni, hegedülni, furulyázni és fuvolázni tanítják a jelentkezőket, természetesen szolfézsoktatás is van



• iskolai énekkar



• rajz szakkör a tehetséges gyerekeknek



• a helyi, területi, megyei, országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, bemutatókon való részvételt



A kedves érdeklődők minden további kérdésére készséggel válaszolunk.



 




Rósa Viktor
igazgató



 



 



 





Zene világnapja 2021. :

Klebelsberg Kuno 2018